Дослідна експлуатація

Апробація наукових результатів дисертаційного дослідження

Апробація визначає успіх дисертації, отже, про неї треба подбати відразу після вибору теми дослідження. Помилково вважати, що це поняття тотожне впровадженню результатів. Наукова робота повинна мати обґрунтоване практичне значення. Насамперед пропонуємо розібратися в понятті.

Що таке апробація?

Зміст терміна розкривається через аналіз його походження. У перекладі з латинської він означає «утвердження, встановлення якості». Це перегукується з вимогами до дисертації, яка, звичайно ж, повинна відповідати критеріям якості, корисності, практичної значущості.

Види апробації:

 • проведення бесід з колегами, практичними працівниками, представниками наукового середовища;
 • рецензування роботи авторитетними вченими чи організаціями;
 • складання та направлення громадським і державним органам так званих записок-пропозицій, які ще не розглядалися;
 • публікації в рецензованих журналах результатів проведеного наукового дослідження;
 • виголошення доповідей претендента та їх обговорення під час наукових конференцій.

Отже, апробація являє собою різновид наукової діяльності у формі проведення перевірок результатів дослідження. Мета, звичайно ж, полягає у встановленні придатності результатів для реалізації конкретних завдань.

Апробація передбачає участь критиків, суддів, опонентів, якими можуть виступати цілі аудиторії, педагогічні або наукові колективи, окремі практики або вчені.

Проведення апробації

Усі прагнення отримати високу оцінку й схвалення дослідження в результаті можна представити у вигляді алгоритму із цілями, завданнями, інструментами реалізації.

Дії

 • перегляд методів, що використовувалися
 • доопрацювання матеріалу
 • більш глибоке вивчення наукових положень

↓ ↓ ↓

Інструменти Альтернатива Локації

 • тези, обговорення тем с колегами, наукові конференції
 • статті, практикуми, симпозіуми
 • книги, засідання кафедри
 • брошури, наукові заходи

Упровадження раціоналізаторської пропозиції через свою специфіку ускладнює процес отримання апробації. У цьому випадку спочатку автор готує та направляє пропозицію у відповідну організацію. Тут недостатньо просто згадки про апробацію дисертації.

Раціоналізаторські пропозиції можуть застосовуватися в різних галузях промисловості й господарства до завершення дослідження. У такому випадку додатковим інструментом апробації стають розроблені навчально-методичні матеріали, нові інструкції та посібники.

Публікація та оформлення результатів апробації

Апробація результатів дослідження публікується й оформлюється залежно від обраного для її підтвердження способу. Звичайно ж, ідеться про такі чотири варіанти:

 1. Довідка. Це документальне підтвердження факту, що результати дослідження були впроваджені в практику. Органи, уповноважені видавати такий документ, – медичні заклади, комерційні та державні організації, підприємства та інші суб'єкти господарювання, функціонування яких пов'язане зі спеціалізацією здобувача.
 2. Книга, методичний посібник, брошура. Форма публікації таких матеріалів на відміну від інших варіантів – будь-яка. Єдина умова полягає в обов'язковій вказівці, ким розроблені результати й де впроваджені на практиці. Тобто позначаються ПІБ автора та назва установи.
 3. Монографія. Таке дослідження відрізняється просторістю охоплення певного питання або суміжних тем. Мета публікації – ознайомлення якомога більшої кількості людей з результатами відкриття, демонстрація актуальності й значущості напрацювання для будь-якої сфери діяльності. Апробація монографії ускладнюється потребою отримати позитивний відгук і рецензію.
 4. Наукова стаття. Це найбільш поширений вид публікації, який доступно розкриває зміст результатів. Для апробації обов'язкова наявність рецензії. Майданчиком розміщення наукової статті служать наукові фахові видання категорій А та Б й міжнародні наукометричні бази.

В апробації результатів чотири критерії надійності: коректність, практичність, істинність, актуальність. Апробаціяголовний спосіб уникнути помилок у дисертації, бо вона на 90% підвищує шанси своєчасно виявити недоліки й, отже, внести правки.

Отримання підтверджувальних документів

Головний документ, що підтверджує результати дослідження та внесені пропозиції, – довідка про впровадження. Вона видається на запит кафедри, за якою закріплений здобувач. Обов'язковий атрибут запиту – засвідчення печаткою.

У довідці використовуються такі формулювання: «розроблений метод», «розробки Іванова В. І. з проблеми...», «розроблена Івановим В. І. програма успішно впроваджена...» тощо.

Корисно! Довідка є обов'язковою не для всіх спеціальностей. Однак такий документ завжди є доречним доповненням монографії, наукової статті, рецензії та інших документів, що підкріплюють наукову значущість дисертації. Апробація результатів описується в окремому розділі або підрозділі дослідження, тому що питання вимагає детального викладу. Оформлення тексту передбачає короткий опис змісту та ключової проблеми дослідження, конкретизацію списку поставлених завдань, опис усіх стадій дослідження.

При цьому доречне використання таких формулювань: «з теми дисертації були опубліковані ...», «теоретичні принципи були відображені ...», «основні результати були представлені ...» та інші.

Апробація результатів дисертації покликана передусім підтвердити значущість дослідження, переконати в цьому професійне середовище й уникнути помилок. Це непросте завдання, адже саме апробація багато в чому визначає успіх захисту.