Дослідна експлуатація

Порядок формування переліку наукових фахових видань України

Порядок встановлює умови формування Переліку наукових фахових видань України, а також класифікації та моніторингу видань, включених до Переліку.

Метою об’єктивної оцінки, класифікації та моніторингу наукових фахових видань є підвищення якості опублікованої у них наукової інформації та інтеграція цих видань до світового наукового простору.

Під публікацією розуміється випуск друкованого видання накладом не менше 50 примірників або оприлюднення видання в електронному вигляді в мережі Інтернет у форматі, не призначеному для редагування, з вільним або платним доступом.

Наукові фахові видання з Переліку застосовуються для:

1) розвитку вітчизняного наукового потенціалу та інтеграції його у світовий науковий простір;

2) створення простору якісної публічної комунікації вчених, зокрема якісного донесення результатів їх діяльності до вітчизняної і світової наукових спільнот;

3) офіційного визнання наукових публікацій, зокрема:

 • опублікування основних наукових результатів дисертацій здобувачами наукових ступенів та досліджень претендентів на присвоєння вчених звань;
 • врахування при оцінюванні результатів наукової діяльності закладів вищої освіти і наукових установ;
 • врахування при оцінюванні результатів наукової діяльності та атестації наукових та науково-педагогічних працівників;
 • врахування при оцінюванні проектів науково-дослідних робіт, поданих на конкурси для фінансування за кошти державного чи місцевих бюджетів.
 1. Засновниками (співзасновниками) наукового фахового видання можуть бути суб’єкти наукової і науково-технічної діяльності, які діють відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», серед яких має бути принаймні одна юридична особа.
 2. При включенні наукового періодичного видання до Переліку зазначаються спеціальності, за якими видання здійснює публікації.
 3. Перелік формується з наукових періодичних видань України з розподілом на дві категорії: категорія «А», яка присвоюється науковим виданням, що індексуються у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus та категорія «Б», яка присвоюється науковим виданням, що мають відповідати таким вимогам:
 • наявність свідоцтва про державну реєстрацію засобу масової інформації із загальнодержавною та/або зарубіжною сферою його розповсюдження (для періодичних друкованих наукових видань);
 • наявність ISSN-номера, який підтверджений на вебсайті Міжнародного центру реєстрації періодичних видань та дотримання виданням заявленої періодичності;
 • наявність зареєстрованого (в активному стані) цифрового ідентифікатора DOI (Digital Object Identifier) у кожного опублікованого матеріалу наукового характеру, який перенаправляє на вебсайт (вебсторінку) видання, де розміщений цей матеріал;
 • наявність вебсайта видання з українським та англійським інтерфейсами (інтерфейс може мати інші іноземні мови, пов’язані зі сферою поширення видання) або вебсторінки видання на вебсайті засновника (співзасновника) видання з такою інформацією:
 • загальна інформація про видання: назва, ISSN, засновники, рік заснування, науковий профіль видання (спеціальності, за якими видання оприлюднює публікації) тощо;
 • політика (мета та завдання) наукового видання, вимоги до оформлення та порядок подання публікації для оприлюднення, процедура ідентифікації та розгляду інформації або звернень про порушення вимог цього Порядку, усунення таких порушень;
 • процедура рецензування та дотримання редакційної етики відповідно до принципів, декларованих Комітетом з публікаційної етики (Committee on Publication Ethics / COPE);
 • склад редакційної колегії (редакційної ради (за наявності)) із зазначенням наукового ступеня, звання, основного місця роботи із зазначенням країни та вебпосилання на дослідницький профіль (ідентифікатор) (Web of Science ResearcherID, Scopus author ID, ORCID ID тощо) та електронної адреси;
 • контактна інформація редакції (місце реєстрації, місцезнаходження, номер телефону, адреса електронної пошти);
 • архів з вихідними відомостями видання та з датою розміщення онлайн, дата друку тощо;
 • у разі відкритого доступу - повні тексти, а за умови розповсюдження за передплатою - інформація про умови доступу та анотації і повний бібліографічний опис до кожної статті відповідно до змісту випусків, оприлюднених на вебсайті/вебсторінці видання. Кожна публікація супроводжується назвою, анотацією та ключовими словами українською та англійською мовою;
 • розміщення на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського НАН України та в Національному репозитарії академічних текстів у разі відкритого доступу електронних копій видання, а за умови розповсюдження за передплатою - повного бібліографічного опису та анотації до статей, які розміщуються у відповідних номерах видань, для формування реєстру академічних текстів;
 • забезпечення якісного незалежного рецензування поданих для публікації матеріалів вченими, які мають науковий ступінь та здійснюють дослідження за спеціальністю, що відповідає тематиці поданого для публікації матеріалу, і є авторами (співавторами) загальною кількістю не менше трьох публікацій у наукових виданнях, включених до категорії «А» та/або категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України, та/або у закордонних виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus за відповідною спеціальністю, оприлюднених упродовж останніх п’яти років;
 • для кожної із заявлених галузей знань (не більше п’яти), що відповідають науковому профілю видання згідно з пунктом 5 цього Порядку, редакційна колегія видання повинна включати не менше семи вчених, що мають науковий ступінь та здійснюють дослідження за відповідними спеціальностями. Спеціальність повинна бути представлена не менше ніж трьома членами редакційної колегії, які є авторами (співавторами) наукових публікацій, що відповідають науковому профілю видання.

Головний редактор та усі члени редакційної колегії повинні відповідати одному з таких критеріїв:

 • наявність не менше трьох публікацій за останні п’ять років, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus, та опублікованих щонайменше у двох різних виданнях;
 • наявність монографії (або двох розділів у колективних монографіях), виданої (них) за останні 10 років видавництвом (вами), перелік яких затверджується наказом МОН, з урахуванням рекомендацій Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій;
 • наявність не менше двох монографій та/або чотирьох розділів у колективних монографіях, виданих за останні п’ять років видавництвами, що не входять до переліку видавництв, який затверджується наказом МОН. Такі монографії мають бути рекомендовані до друку вченою радою закладу вищої освіти або наукової установи та пройти якісне незалежне рецензування щонайменше трьома рецензентами, прізвища яких повинні бути вказані у вихідних даних монографії;
 • наявність не менше шести публікацій за останні три роки у щонайменше трьох різних виданнях, що включені до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України.

У складі редакційної колегії має бути не менше трьох вчених, що працюють за основним місцем роботи в українських наукових установах або закладах вищої освіти, і щонайменше - один науковець, що працює за основним місцем роботи в закордонній науковій установі або закладі вищої освіти. Для включення вченого до складу редакційної колегії потрібна його письмова згода. Вчений може входити до складу не більш як трьох редакційних колегій видань, включених до категорії «Б» Переліку.

 1. Для включення періодичного наукового фахового видання до Переліку (категорії «А» та «Б») до МОН подаються такі документи:
 • клопотання засновника (співзасновників) наукового фахового видання про включення до Переліку на офіційному бланку, засвідчене підписом керівника;
 • заповнений бланк заявки на включення наукового видання до Переліку наукових фахових видань України (додаток) на паперовому та електронному носіях;
 • ксерокопія свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (для друкованих періодичних видань) або витяг з наказу засновника про утворення електронного наукового періодичного видання;
 • документ про здійснення обов’язкового розсилання періодичного видання відповідно до додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2002 року № 608 «Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів»;
 • два останні номери видання по одному примірнику з копіями рецензій на опубліковані матеріали (з забезпеченням анонімності особи рецензента).
 1. Подані документи розглядаються відповідною експертною радою з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН відповідно до підпункту 4 пункту 8 Положення про експертну раду з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1058, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1167/19905 (далі - Положення). За наявності позитивного висновку експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт, затвердженого відповідно до Положення, матеріали подаються на розгляд атестаційної колегії МОН для прийняття рішення.
 2. Наказ про включення наукового видання до Переліку МОН оприлюднює на офіційному web-сайті. У разі відмови про включення до Переліку або передчасного виключення видання з Переліку МОН офіційним листом інформує засновника (співзасновників) про причини відмови щодо включення або виключення.
 3. Рішення МОН про відмову у включенні наукового видання до Переліку може бути оскаржене протягом місяця з дня отримання засновником (співзасновниками) листа з підставами про відмову шляхом подання до МОН апеляційної заяви або до суду в порядку, передбаченому законодавством.
 4. Під час включення наукового видання до Переліку йому присвоюється відповідна категорія, яку разом з датою включення до Переліку необхідно вказувати у вихідних відомостях видання.
 5. У разі перереєстрації друкованого видання зі зміною свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації або змін в електронному виданні засновник (співзасновники) має (ють) впродовж одного місяця подати до МОН клопотання щодо внесення змін до Переліку та ксерокопію нового свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації або витяг з наказу засновника про зміни в електронному науковому періодичному виданні.
 6. Видання, яке отримало статус фахового із визначенням певної категорії, обов’язково підлягає моніторингу МОН щодо дотримання ним вимог цього Порядку. За результатами моніторингу видання може залишитись у відповідній категорії, бути переведеним до іншої категорії або виключеним з Переліку, про що МОН інформує засновника (співзасновників) наукового видання та висвітлює цю інформацію на офіційному web-сайті.
 7. Наукове фахове видання категорії «Б» виключається з Переліку за рішенням МОН у разі виявлення порушень вимог, передбачених одним із підпунктів 1-7 пункту 6 цього Порядку. У разі виключення наукового видання з Переліку засновник (співзасновники) може (уть) подавати нове клопотання про включення до Переліку після виправлення зауважень МОН не раніше ніж через рік з дня прийняття такого рішення.

У разі припинення індексації наукового видання категорії «А» у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus воно набуває статусу видання категорії «Б». У цьому випадку видання підлягає перевірці щодо відповідності вимог пункту 6 цього Порядку. При виявленні підстав для виключення видання з категорії «Б», воно виключається з Переліку.

Підставами для виключення видання з Переліку за рішенням МОН також є:

 • порушення при опублікуванні видання редакцією, авторами публікацій, рецензентами принципів академічної доброчесності, передбачених законодавством;
 • систематичні публікації матеріалів, які не містять нових наукових результатів, і водночас не містять інформації про те, що вони є оглядовими чи науково-методичними.
 • порушення редакцією декларованих відповідно до вимог підпункту 4 пункту 6 цього Порядку процедури рецензування та принципів редакційної етики.

У разі повторного виявлення цих порушень видання виключається з Переліку без права поновлення.

 1. Голова та члени редакційної колегії є відповідальними за організацію рецензування статей та дотримання академічної доброчесності.

З Наказом МОН України “Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України” від 15.01.2018 № 32 та додатками можна ознайомитись за посиланням.