Дослідна експлуатація

Рекомендації Європейської асоціації наукових редакторів (ЄАНР) для авторів і перекладачів наукових статей англійською мовою

Понад півстоліття тому, у 1967 році, англійську мову було визнано мовою міжнародної науки (Гордін, 2015), яка й до сьогодні продовжує домінувати у світовій науковій комунікації. Не дивно, що переважна більшість наукових журналів з різних галузей знань, які індексуються у реферативній базі Scopus та на платформі Web of Science, опубліковано англійською мовою. Лінгвістичне домінування англійської мови також спостерігається і в науковій журналістиці у всьому світі, що в значній мірі залежить від використання лише англомовних джерел інформації. Незважаючи на те, що використання “універсальної” мови має низку незаперечних переваг — розширення географії результатів наукових досліджень, доступ до світової наукової літератури, уніфікація створила і ряд бар’єрів, а особливо для тих, хто не є носієм англійської мови.

Аби допомогти науковцям у всьому світі успішно презентувати свої дослідження, належно перекладати тексти англійською мовою та підвищити ефективність обміну науковою інформацію Європейська асоціація наукових редакторів EASE розробила та опублікувала рекомендації для авторів та перекладачів наукових статей на англійську мову, які коротко пояснюють як підготувати повний, лаконічний та зрозумілий текст, а також акцентують увагу на таких етичних питаннях як критеріях авторства, плагіаті, конфлікті інтересів тощо.

Перше видання рекомендацій було опубліковано у 2010 році і щорічно, включно до 2018 року, переглядалося та доповнювалося. Останнє видання має 3 основних доповнення, а саме:

 • заохочення авторів зареєструватися в ORCID (сторінка е2);
 • додане речення, яке наголошує на необхідності включення перевіреної гіпотеи у вступі, де це можливо (сторінка е3);
 • застарілий термін "самоплагіат" замінено на "маніпуляції з текстом" з коротким визначенням (на сторінці e4).

Рекомендації перекладено на 30 мов світу, серед яких є і українська версія. Читайте нижче.

Насамперед:

Тексти статей повинні бути ПОВНИМИ (COMPLETE), тобто мають містити всю необхідну інформацію. Пам'ятайте, що інформація сприймається легше, якщо вона розміщена там, де читачі очікують її знайти (Gopen & Swan 1990)

 • Ретельно плануйте та здійснюйте своє дослідження (наприклад, Hengl et al. 2011). Не починайте підготовки тексту, поки не переконаєтесь, що ваші дані достатньо обґрунтовані та повні (O’Connor 1991), це дасть змогу зробити ретельні висновки.
 • Починайте писати тільки тоді, коли виберете журнал, до якого ви подаватимете свій текст. Переконайтеся, що читацька аудиторія журналу відповідає вашій цільовій аудиторії (Chipperfield et al. 2010). Проаналізуйте вимоги цього журналу до авторів і готуйте статтю відповідно до формату щодо загального обсягу, кількості діаграм тощо, як того вимагає журнал.

Тексти статей повинні бути ПОВНИМИ (COMPLETE), тобто мають містити всю необхідну інформацію. Пам'ятайте, що інформація сприймається легше, якщо вона розміщена там, де читачі очікують її знайти (Gopen & Swan 1990).

 • Назва: має бути однозначна, зрозуміла фахівцям в інших галузях і відображати зміст статті. Будьте конкретні, уникайте загальності або нечіткості (O’Connor 1991). Якщо це доречно, згадайте в назві період і місце дослідження, міжнародну наукову назву дослідницької організації або експериментального проєкту (наприклад, тематичне дослідження або рандомізоване контрольоване дослідження). Якщо у вашому дослідженні об’єктом були особи однієї статі, це має бути зазначено в назві. Інформацію, наведену в назві, не потрібно повторювати в анотації (їх завжди публікують разом), хоча певного повтору не уникнути.
 • Перелік авторів, тобто всіх осіб, які суттєво сприяли плануванню дослідження, збору даних або інтерпретації результатів і написали або критично переглянули рукопис, а також затвердили його остаточну версію та погодилися відповідати за всі аспекти цієї роботи. Кожній особі, яка відповідає першому критерію, треба дозволити брати участь у готуванні та затвердженні остаточної версії (ICMJE 2017). Першими в переліку авторів мають бути ті, хто зробив найбільше.
 • Порядок імен авторів потрібно визначити до подання рукопису. Будь-які зміни, внесені після подання рукопису, мають схвалити всі автори, це треба пояснити редакторові журналу (Battisti et al. 2015, дивіться також COPE flowcharts). Після імені треба вказати інформацію про місце роботи (на час дослідження) й актуальну адресу автора для листування. Потрібно також зазначити електронні адреси всіх авторів, щоб з ними можна було легко зв’язатися. Ми також закликаємо всіх авторів зареєструватися на ORCiD ID – це унікальний ідентифікатор автора, який пов’язує вас та ваші публікації (http://www.orcid.org).
 • Анотація: коротко поясніть, чому ви проводили дослідження (BACKGROUND ПЕРЕДУМОВИ), на які запитання ви поставили собі за мету відповісти (OBJECTIVES ЦІЛІ), як ви проводили дослідження (METHODS МЕТОДИ), що ви виявили (RESULTS РЕЗУЛЬТАТИ: основні дані, взаємозв’язки, поясніть основні результати своїх пошуків (CONCLUSIONS ВИСНОВКИ). В анотації має бути відображено зміст статті, оскільки для більшості читачів вона буде основним джерелом інформації про ваше дослідження, а також визначено ключові слова, щоб полегшити пошук статті онлайн для тих, хто може бути зацікавлений у ваших результатах (багато баз даних містять лише назву та анотацію). У дослідницькій статті анотація має бути інформативною, зокрема містити фактичні результати. (Див. Appendix: Abstracts щодо структурованих анотацій). Тільки в оглядах та інших видах статей анотація повинна бути індикативною, тобто в ній треба перелічити основні питання, що обговорюються, але без зазначення результатів (CSE 2014). Не посилайтеся в анотації на таблиці чи діаграми, оскільки їх також публікують окремо. Не треба робити посилання, якщо вони не є вкрай необхідними (якщо посилаєтеся, надайте докладну інформацію в дужках: автора, заголовок, рік тощо). Переконайтеся, що вся інформація, подана в анотації, також є в основній частині статті.
 • Перелік ключових слів: містить всі відповідні наукові терміни або лише додаткові ключові слова, яких нема в назві (якщо цього вимагають редактори). Для характеристики свого дослідження обирайте конкретні ключові слова. Якщо ваше дослідження міждисциплінарне, подавайте більш загальні терміни (O’Connor 1991). У медичних текстах використовуйте словник, який можна знайти в MeSH Browser. Під час архівування статті у сховищах тощо (Cerejo 2013) додайте у файл усі ключові слова та інші метадані (наприклад, див. Inderscience 2013).
 • Перелік скорочень (якщо цього вимагає редакція): визначте всі абревіатури, які ужито в статті, крім тих, які очевидні для нефахівців.
 • Вступ: поясніть, чому це дослідження важливе, вкажіть його завдання або запитання, на які ви мали на меті відповісти. Почніть із загальних питань і поступово зосередьтеся на питаннях свого дослідження. Якщо це можливо, сформулюйте гіпотезу, яку ви перевіряєте.
 • Методи: детально опишіть, як здійснювалось дослідження (наприклад, галузь дослідження, збір даних, критерії, походження аналізованого матеріалу, вибірка, кількість вимірювань, вік та стать учасників або донорів тканин / клітин, обладнання, аналіз даних, статистичні тести, програмне забезпечення). Потрібно зважати на чинники, які могли вплинути на результати. Джерела експериментальних матеріалів, отримані з біобанків, потрібно згадувати з повними назвами та ідентифікаторами, якщо такі є (Bravo et al. 2015). Якщо ви цитуєте метод, описаний у публікації не англійською мовою, або в не доступній публікації, детально поясніть це у статті. Переконайтесь, що ви дотримуєтесь етичних стандартів (наприклад, WMA 2013) щодо прав пацієнтів, випробувань на тваринах, захисту навколишнього середовища тощо.
 • Результати: презентуйте нові результати свого дослідження (опубліковані раніше дані не потрібно вміщувати в цьому розділі). Усі таблиці й діаграми повинні бути згадані в основній частині статті та пронумеровані в тому порядку, в якому вони з’являються в тексті. Переконайтеся, що належно проведено статистичний аналіз (наприклад, Habibzadeh 2013). Дані про людей, тварин або будьякий матеріал, що походить від людей або тварин, треба розподіляти за статевою ознакою (див. Heidari et al. 2016). Не спотворюйте і не фальсифікуйте будь-яких даних, а також не вилучайте будь-яких важливих даних; так само не маніпулюйте зображеннями, щоб справити помилкове враження на читачів. Такі маніпуляції з даними можуть розглядатися як наукове шахрайство (див. COPE flowcharts).
 • Дискусія: цей розділ не призначений для презентації нових результатів, зокрема статистичних. Дайте відповіді на запитання, поставлені в дослідженні (зазначені наприкінці вступу) та порівняйте свої основні результати з опублікованими даними якомога об’єктивніше. Опишіть їхні особливості та розкрийте свої основні висновки. Якщо ваше дослідження містило осіб однієї статі, визначте можливі наслідки та узагальнення своїх висновків для обох статей. Візьміть до уваги будь-які висновки, що суперечать вашим. Щоб підтвердити свою позицію, використовуйте лише методологічно обґрунтовані докази (Roig 2015). Наприкінці дискусії або в окремому розділі наголосіть на своїх основних висновках і на практичному значенні свого дослідження.
 • Примітки: згадайте всіх людей, які зробили вагомий внесок у дослідження, але не є співавторами, та зазначте всі джерела фінансування. • Рекомендована форма: «Цю роботу виконано за підтримки Ради з медичних досліджень [номер гранту xxxx]». Якщо конкретного фінансування не було, використовуйте таке речення: «Це дослідження не отримало жодного гранту від жодної фінансової установи в державному, комерційному або некомерційному секторах» (RIN 2008). Якщо потрібно, то повідомте редакції про будь-які конфлікти інтересів, наприклад, фінансові або особисті зв'язки з виробником або з організацією, яка зацікавлена в поданій публікації (Goozner et al. 2009). Якщо ви відтворюєте раніше опубліковані матеріали (наприклад, рисунки), попросіть дозволу власників авторських прав і згадайте їх у підписах або у примітках. Якщо вам допоміг фахівець з мови (наприклад, ваш редактор або перекладач), фахівець зі статистики, збору даних тощо, ви повинні визнати їхню допомогу, щоб забезпечити прозорість (ICMJE 2017, Battisti et al. 2015). Має бути також зрозуміло, що вони не відповідають за остаточну версію статті. Вам потрібно переконатись, що ви маєте згоду всіх людей, зазначених у цьому розділі. (Див. Appendix: Ethics)
 • Джерела (посилання): переконайтесь, що ви подали джерела всієї інформації, яку використали з інших публікацій. До списку джерел включіть усі дані, необхідні для їхнього пошуку в бібліотеці чи в інтернеті. Для публікацій не англійською мовою зазначте оригінальну назву (транслітеровану згідно з англійськими правилами, якщо це потрібно), де це можливо, з перекладом англійською мовою в квадратних дужках (CSE 2014). Уникайте посилань на недоступні та нерелевантні джерела. Де це доречно, цитуйте оригінальні статті та джерела (DORA 2013). До списку джерел не включайте неопублікованих даних. Якщо ви їх згадуєте, то опишіть їх в основній частині статті та отримайте дозвіл від автора даних на їхнє цитування.
 • Інша структура статті може бути застосована для теоретичних публікацій, оглядових статей/рецензій, досліджень конкретних кейсів тощо (наприклад, Gasparyan et al. 2011).
 • Деякі публікації містять також анотацію або довший реферат іншою мовою. Це дуже корисно в багатьох галузях досліджень.
 • Дотримування рекомендацій щодо звітів допоможе вам надати необхідну інформацію про ваше дослідження (див., наприклад, EQUATOR Network).
 • Пам’ятайте, що потрібно дотримуватися рекомендацій журналу для авторів щодо обсягу анотації, стилю посилань тощо.

Пишіть ЛАКОНІЧНО, щоб заощадити час рецензентів і читачів.

 • Не вміщуйте інформації, яка не стосується питань, які ви поставили у своєму дослідженні та зазначили у вступі.
 • Не копіюйте частин своїх попередніх публікацій і не надсилайте одного і того самого рукопису більше ніж в один журнал одночасно. В іншому разі ви можете нести відповідальність за паралельну подачу (див. COPE flowcharts). Це не стосується попередніх публікацій, таких як тези доповідей конференцій (O’Connor O’Connor 1991, дивіться також BioMed Central policy). Втім, паралельні публікації прийнятні, якщо вони призначені для зовсім іншої групи читачів (наприклад, іншою мовою або для фахівців і широкої громадськості), та ви отримали дозвіл від редакторів обох журналів (ICMJE 2017). Посилання на оригінальну первинну публікацію має бути зроблено у примітці на титульній сторінці наступної, вторинної публікації.
 • Інформацію, подану в одному розділі, бажано не повторювати в інших розділах. Очевидно, винятки – анотація, описи таблиць та діаграм і прикінцеві положення.
 • Поміркуйте, чи всі таблиці й діаграми потрібні. Дані, представлені в таблицях, не повинні повторюватися на діаграмах (або навпаки). Довгі списки даних не повинні повторюватися в тексті.
 • Підписи до таблиць і діаграм мають бути інформативними, але не дуже довгими. Якщо подібні дані представлено в кількох таблицях або кількох діаграмах, то підписи треба подавати в однаковому форматі.
 • Бажано уникати очевидних тверджень (наприклад, «Ліси – це дуже важливі екосистеми») та інших зайвих фрагментів (наприклад, «Загальновідомо, що ...»).
 • Якщо довгий науковий термін часто повторюється, зазначте його абревіатуру під час першого згадування на початку основного тексту статті, а згодом послідовно застосовуйте.
 • Висловіть свої сумніви, якщо це необхідно, але уникайте надмірних припущень (наприклад, напишіть «є потенційними», а не «може бути потенційними»). Однак надмірно не узагальнюйте своїх висновків.
 • Якщо іншого не вимагають редактори, використовуйте цифри для всіх чисел, також для одноцифрових цілих чисел, за винятком нуля, одиниці (якщо без одиниць) та інших випадків, коли можливе непорозуміння, наприклад на початку речення або перед скороченнями, що містять цифри (CSE 2014).

Пишіть ЯСНО, щоб ваш текст був зрозумілий, зробіть його читабельним.

Науковий зміст

 • Чітко відокремте свої оригінальні дані та ідеї від даних інших людей та від даних ваших попередніх публікацій – зробіть посилання в разі необхідності. Бажано узагальнювати або перефразовувати текст із інших джерел. Це стосується і перекладів. При буквальному копіюванні тексту (наприклад, цілого речення чи довшого тексту) візьміть його в лапки (наприклад, Roig 2015, Kerans & de Jager 2010). Інакше це може розглядатися як плагіат або маніпуляції з текстом (content recycling) (невиправдана, надмірна зміна тексту, даних, ілюстрацій тощо або навіть паралельні публікації, див. COPE flowcharts та COPE guidelines).
 • Переконайтесь, що ви вживаєте відповідні англійські наукові терміни, бажано на основі текстів, які написали носії англійської мови. Буквальний переклад часто помилковий (наприклад, так звані false friends фальшиві друзі або вигадані слова перекладачів). Якщо ви сумніваєтесь, перевірте визначення в англійському словнику, оскільки багато слів уживають недоречно (наприклад, gender та trimester; див. Appendix: Ambiguity). Ви також можете шукати слово або фразу у Вікіпедії; тоді порівняйте результати вашою рідною мовою та англійською і переконайтесь, що значення можливих еквівалентів справді однакове. Пам’ятайте, що Вікіпедія не завжди надійне джерело інформації.
 • Якщо слово уживають в перекладах і лише зрідка в англомовних країнах, подумайте, як замінити його загальновідомим англійським терміном із подібним значенням (наприклад, plant community замість phytocoenosis). Якщо науковий термін не має синоніма в англійській мові, то подайте його точне визначення та запропонуйте прийнятний англійський переклад.
 • Визначте кожен рідковживаний або неоднозначний науковий термін під час першого використання. Ви можете подати його синоніми, якщо вони є (щоб полегшити пошук), але пізніше послідовно уживайте лише один із них (щоб не було плутанини). Надавайте перевагу офіційній термінології, створеній науковими організаціями (наприклад, EASE 2013).
 • Уникайте незрозумілих тверджень, які заважають читачеві зрозуміти, що ви мали на увазі. (Див. Appendix: Ambiguity)
 • Звітуючи про відсотки, чітко поясніть, що ви обрали за 100%. Якщо пишете про співвідношення, взамозв’язки тощо, то чітко поясніть, що і з чим ви порівнюєте.
 • Користуйтесь Міжнародною системою одиниць (СІ) та градусами Цельсія.
 • На відміну від багатьох інших мов, англійська має десяткову крапку (не кому). Якщо редакція не вимагає іншого, у числах, що перевищують 4 цифри праворуч або ліворуч від десяткової коми, використовуйте вузькі проміжки (не коми) між групами з 3 цифр в будь-якому напрямку від десяткової коми (EASE 2013).
 • На позначення століть, місяців тощо не використовуйте великі римські цифри, оскільки їх рідко вживають в англійській мові. Зважаючи на відмінність між британськими та американськими позначеннями дат (див. нижче), бажано позначати місяці цілими словами або першими трьома буквами (CSE 2014).
 • Якщо перекладаєте не дуже відомі географічні назви, вкажіть оригінальну назву, якщо це можливо, напр. «Bile ozero – Біле озеро». Деяка додаткова інформація про місцезнаходження, клімат тощо може також бути корисною для читачів.
 • Пам'ятайте, що текст читатимуть переважно іноземці, які можуть не знати про конкретні умови, класифікації чи поняття, широко відомі у вашій країні; тому пишіть пояснення (Ufnalska 2008). Наприклад, звичайний бур’ян Erigeron annuus у деяких країнах називають Stenactis annua, відповідно в англійських текстах потрібно уживати міжнародно затверджену назву, а синонім (и) додати в дужки.

Структура тексту

 • Речення не повинні бути дуже довгими. Їхня структура має бути порівняно простою, підмет близько до присудка (Gopen & Swan 1990). Наприклад, уникайте абстрактних іменників і пишіть «X було виміряно ...» замість «Вимірювання X проведено ...». (Див. Appendix: Simplicity) Не зловживайте пасивними конструкціями (наприклад, Norris 2011). Під час перекладу модифікуйте структуру речень, якщо це необхідно, щоб правильно й чітко передати його зміст (BurroughBoenisch 2013).
 • Текст повинен бути зв’язним, логічно послідовним і легким до сприйняття(Див. Appendix: Cohesion)
 • Кожний абзац бажано починати з тематичного речення, а наступні речення мають повністю розвивати тему.
 • На відміну від деяких інших мов, англійська допускає паралельні конструкції, оскільки вони полегшують розуміння. Наприклад, порівнюючи подібні дані, ви можете написати "Це було високо в А, середньо в В і низько в С", а не "Це було високо в А, середнє для В і низько у випадку С".
 • Зробіть зрозумілими діаграми і таблиці без посилань на основну частину статті. Уникайте даних, які не інформативні (наприклад, видаліть стовпець, якщо він містить однакові значення у всіх рядках і напишіть про це у примітці). Уживайте абревіатури лише тоді, коли це дуже потрібно для узгодженості або якщо місця для повних слів недостатньо. У підписах або примітках визначте всі скорочення та символи, які не є очевидними (наприклад, планки похибок можуть позначати стандартне відхилення, стандартну похибку або інші показники). Не забувайте ставити десяткові крапки (а не десяткові коми) і вказувати мітки осі та одиниці, де це потрібно.
 • Використовуйте текстові таблиці, якщо подаєте невеликий набір даних (Kozak 2009). (Див. Appendix: Теxt-tables)
 • У довгих списках (скорочень тощо) бажано розділяти окремі пункти крапками з комою (;), які є проміжними між комами та крапками.

Мова має значення

 • Там, де наукові терміни не потрібні, бажано уживати загальновідомі слова. Однак уникайте розмовних та ідіоматичних висловів, а також фразових дієслів (наприклад, find out, pay off дізнатись, розплатитися), які часто важко зрозуміти не носіям англійської мови (Geercken 2006).
 • Визначте скорочення, коли вони вперше з’являються в основній частині статті (якщо вважаєте, що вони будуть незрозумілими для читачів). Не використовуйте занадто багато різних скорочень, оскільки текст буде важко зрозуміти. Не скорочуйте термінів, які рідко трапляються у вашій статті. Уникайте скорочень в анотації.
 • Загалом уживайте минулий час, коли описуєте, як ви проводили своє дослідження і що ви виявили, або що робили інші дослідники. Переважно використовуйте теперішній час у загальних висловлюваннях та інтерпретаціях (наприклад, статистична значущість, висновки) або описуючи зміст статті, особливо таблиці та діаграми (Gastel & Day 2016).
 • Якщо редактори не вимагають іншого, не пишіть про себе «автор» (“the author(s)”), оскільки це неоднозначно. Натомість напишіть «ми» (“we”) або «Я» (“I”), якщо це необхідно, або використовуйте вислови/ фрази, як «у цьому дослідженні» (“in this study”), «наші результати» (“our results”) чи «на наш погляд» (“in our opinion”) (наприклад, Hartley 2010, Norris 2011). Зверніть увагу, що ви повинні писати «це дослідження» (“this study”) лише тоді, коли ви маєте на увазі свої нові результати. Якщо ви маєте на увазі публікацію, згадану в попередньому реченні, напишіть «Те дослідження» (“that study”). Якщо ви маєте на увазі авторів цитованої публікації, напишіть «ті автори» (“those authors”).
 • Пам’ятайте, що в наукових текстах слово «яке» (“which”) потрібно вживати в неозначених додатках, тоді як «те» (“that”) в означальних (тобто означає «лише ті, які»).
 • Використовуючи багатозначні слова, переконайтеся, що їхнє значення очевидне з контексту. Перевірте, чи всі дієслова узгоджуються з іменниками в числі, чого стосуються займенники (це дуже важливо в перекладних текстах). Зважайте також на те, що деякі іменники мають особливу форму творення множини(Див. Appendix: Plurals)
 • Прочитайте текст вголос, щоб перевірити пунктуацію. Усі інтонаційні паузи, необхідні для правильного розуміння, треба позначати комами або іншими розділовими знаками (наприклад, зверніть увагу на відмінність між “no more data are needed” та “no, more data are needed”).
 • Будьте послідовними у правописі. Дотримуйтесь британських чи американських правил написання та позначення дат (наприклад, “21 Jan 2009” британською англійською мовою, або “Jan 21, 2009” американською англійською мовою; див. Appendix: Spelling). Перевірте, який правопис, американський чи британський, використовує журнал, де ви будете публікувати свою статтю, а потім використовуйте цей параметр для перевірки слів і граматики. • Попросіть вдумливого колегу прочитати весь текст, щоб з’ясувати, чи є в ньому двозначні фрагменти.

Translation/Переклад: Ірини Ізарової (irina.izarova@knu.ua)

Редагування перекладу: Ярослави Приходи,

Олени Бориславської,

Юлії Баклаженко,

Марини Женченко

Джерела, використані в тексті та ті, що стануть корисні в подальшому:

AuthorAID Resource Library. http://www.authoraid.info/resourcelibrary

Baranyiová E. 2013. Correct terminology in science: the role of editors. Science Editor 36 (2): 63. http://www. councilscienceeditors.org/wp-content/uploads/v36n2p63.pdf

Battisti WP, Wager E, Baltzer L, Bridges D, Cairns A, Carswell CI, et al 2015. Good publication practice for communicating company-sponsored medical research: GPP3. Annals of Internal Medicine 163(6):461-464. https://doi.org/10.7326/M15-0288

Beverley P. 2015. Word macros for writers and editors. http://www.archivepub.co.uk/TheBook BioMed Central policy on duplicate publication. http://www.biomedcentral.com/submissions/editorialpolicies#duplicate+publication

Bravo E, Calzolari A, De Castro P, Mabile L, Napolitani F, Rossi AM, Cambon-Thomsen A. 2015. Developing a guideline to standardize the citation of bioresources in journal articles (CoBRA). BMC Medicine 13:33. https://doi.org/10.1186/ s12916-015-0266-y

Burrough-Boenisch J. 2013. Editing texts by non-native speakers of English. In: European Association of Science Editors. Science editors’ handbook. Smart P, Maisonneuve H, Polderman A. http://www.ease.org.uk/publications/ science-editors-handbook/

Cerejo C. 2013. How to make your paper more accessible through self-archiving. Editage Insights.http://www.editage.com/insights/how-to-make-your-paper-more-accessiblethrough-self-archiving

Chipperfield L, Citrome L, Clark J, David FS, Enck R, Evangelista M, et al 2010. Authors’ Submission Toolkit: a practical guide to getting your research published. Current Medical Research & Opinion 26(8):1967-1982. https://doi.org/10.1185/0300799 5.2010.499344

[COPE flowcharts] Committee on Publication Ethics flowcharts. http://publicationethics.org/resources/flowcharts

[COPE guidelines] Committee on Publication Ethics. Text recycling guidelines for editors https://publicationethics.org/ files/Web_A29298_COPE_Text_Recycling.pdf

[CSE] Council of Science Editors, Style Manual Committee. 2014. Scientific style and format: the CSE manual for authors, editors, and publishers. 8th ed. Univeristy of Chicago Press. http://www.scientificstyleandformat.org/Home.html

[DORA] San Francisco Declaration on Research Assessment. 2013. http://www.ascb.org/dora/

[EASE] European Association of Science Editors. 2012. EASE Toolkit for Authors. http://www.ease.org.uk/publications/ ease-toolkit-authors

[EASE] European Association of Science Editors. 2013. Science editors’ handbook. 2nd ed. Smart P, Maisonneuve H, Polderman A, editors. http://www.ease.org.uk/publications/ science-editors-handbook

EQUATOR Network. http://www.equator-network.org/ Gasparyan AY, Ayvazyan L, Blackmore H, Kitas GD. 2011. Writing a narrative biomedical review: considerations for authors, peer reviewers, and editors. Rheumatology International 31(11):1409-1417. https://doi.org/10.1007/ s00296-011-1999-3

Gastel B, Day RA. 2016. How to write and publish a scientific paper, 8th edition. Santa Barbara: ABC-CLIO

Geercken S. 2006. Challenges of (medical) writing for the multilingual audience. Write Stuff 15(2):45-46. http://journal. emwa.org/documents/journal/TWS/TWS%202006%20 2%2015.pdf

Goozner M, Caplan A, Moreno J, Kramer BS, Babor TF, Husser WC. 2009. A common standard for conflict of interest disclosure in addiction journals. Addiction 104:1779-1784. https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2009.02594.x

Gopen GD, Swan JA. 1990. The science of scientific writing: if the reader is to grasp what the writer means, the writer must understand what the reader needs. American Scientist 78(6):550–558. https://www.americanscientist.org/blog/ the-long-view/the-science-of-scientific-writing

Habibzadeh F. 2013. Common statistical mistakes in manuscripts submitted to biomedical journals. European Science Editing 39(4):92-94. http://europeanscienceediting.eu/issues/394/

Hartley J. 2010. Citing oneself. European Science Editing 36(2):35- 37. http://www.ease.org.uk/sites/default/files/may_2010_362. pdf

Heidari S, Babor TF, De Castro P, Tort S, Curno M. 2016. Sex and Gender Equity in Research: rationale for the SAGER guidelines and recommended use. Research Integrity and Peer Review 1:2. https://doi.org/10.1186/s41073-016-0007-6

Hengl T, Gould M, Gerritsma W. 2012. The unofficial guide for authors: from research design to publication. Wageningen, Arnhem. http://www.lulu.com/spotlight/t_hengl

Hull E. 2015. Health-related scientific articles in the 21st century: give readers nuggets! Vught, Netherlands: Professional English. https://www.givereadersnuggets.nl/

[ICMJE] International Committee of Medical Journal Editors. 2017. Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals. http:// www.icmje.org/urm_main.html

[Inderscience] Inderscience Publishers. 2013. Keyword requirements. http://www.inderscience.com/info/insitemap. php

Kerans ME, de Jager M. 2010. Handling plagiarism at the editor’s desk. European Science Editing 36(3): 62-66. http://www.ease. org.uk/sites/default/files/ese_aug10.pdf

Kozak M. 2009. Text-table: an underused and undervalued tool for communicating information. European Science Editing 35(4):103. http://www.ease.org.uk/sites/default/files/ november_2009_354.pdf

Marusic M. 2014. Gender and sex in medical research. European Science Editing 40(2):56. http://www.ease.org.uk/sites/default/ files/corresp_2.pdf

[MeSH Browser] Medical Subject Headings Browser. http://www. nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html Norris C. 2011. The passive voice revisited. European Science Editing 37(1):6-7. http://www.ease.org.uk/sites/default/files/ february_2011_371.pdf

O’Connor M. 1991. Writing successfully in science. London: Chapman & Hall.

Research Methods Supercourse. http://www.pitt.edu/~super1/ ResearchMethods/index.htm

[RIN] Research Information Network. 2008. Acknowledgement of funders in journal articles. http://www.rin.ac.uk/system/ files/attachments/Acknowledgement-funders-guidance.pdf

Roig M. 2015. Avoiding plagiarism, self-plagiarism, and other questionable writing practices: a guide to ethical writing. Office of Research Integrity http://ori.hhs.gov/education/products/ plagiarism/0.shtml

Seifert KA, Crous PW, Frisvad JC. 2008. Correcting the impact factors of taxonomic journals by Appropriate Citation of Taxonomy (ACT). Persoonia 20:105. https://doi. org/10.3767/003158508X324236

Ufnalska S. 2008. Abstracts of research articles: readers’ expectations and guidelines for authors. European Science Editing 34(3):63-65. http://www.ease.org.uk/sites/default/files/august_2008343.pdf

[WMA] World Medical Association. 2013. Declaration of Helsinki – ethical principles for medical research involving human subjects. https://www.wma.net/wp-content/uploads/2016/11/DoHOct2013-JAMA.pdf

Джерело: htps://doi.org/10.20316/ESE.2018.44.e1.ua