Дослідна експлуатація

Порядок присудження ступеня доктора філософії

5 липня 2021 року секретаріат Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти України офіційно передав в МОН проєкт Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії.

1.Науковий ступінь присуджується спеціалізованими вченими радами за результатами публічного захисту наукових досягнень (дисертації).

Ступінь доктора філософії присуджується разовою або постійною радою закладу (установи) у результаті успішного виконання здобувачем відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації.

Склад постійної або вченої ради закладу (установи)

Вимоги до рівня наукової кваліфікації та підготовка до захисту дисертації здобувача ступеня доктора філософії

Здобуття ступеня доктора філософії передбачає набуття особою теоретичних знань та компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько інноваційної діяльності, опановування методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Основні наукові результати дисертації має бути висвітлено не менше ніж у трьох наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації та обґрунтовують отримані наукові результати відповідно до мети статті (поставленого завдання) та висновків.

До таких наукових публікацій належать:

 • щонайменше одна стаття у наукових виданнях, включених на дату опублікування до Переліку наукових фахових видань України з присвоєнням категорії "А", за галуззю знань, що відповідає темі дисертації здобувача. До такої статті прирівнюється публікація у періодичних наукових виданнях за галуззю знань, що відповідає темі дисертації здобувача, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus, окрім видань держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом;
 • статті у наукових виданнях, які на дату їх опублікування внесені до Переліку наукових фахових видань України за галуззю знань, що відповідає темі дисертації (замість однієї статті може бути зараховано опубліковану монографію або розділ монографії, опублікованої у співавторстві, за галуззю знань, що відповідає темі дисертації);
 • не більше ніж один патент на винахід, що пройшов кваліфікаційну експертизу та який безпосередньо стосується наукових результатів наукових досягнень;
 • Наукова публікація у виданні, віднесеному до першого і другого квартилів (Q1 і Q2) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, прирівнюється до двох публікацій, а у виданні, віднесеному до третього квартиля (Q3), – до півтори публікації. Мінімальна кількість публікацій, які розкривають основні наукові результати дисертації, має становити не менше двох.

Вимоги до дисертації

Обсяг дисертації на здобуття ступеня доктора філософії становить не менше 150 тисяч знаків (3,75 авторських аркушів), а для суспільних і гуманітарних наук не менше 250 тисяч знаків (6,25 авторських аркушів), враховуючи цифри, розділові знаки, проміжки між словами (список використаної літератури та/або використаних інформаційних джерел, додатки, а також ілюстративний матеріал (малюнки, фотографії, таблиці, тексти програм), що займають повну сторінку, не враховуються в обсязі дисертації). Максимальний обсяг дисертації може встановлюватися освітньо-науковою програмою закладу (установи) відповідно до специфіки відповідної галузі знань та/або спеціальності. Вимоги до оформлення дисертації на здобуття ступеня доктора філософії затверджуються МОН за поданням Національного агентства.

Науковий керівник готує висновок щодо готовності дисертації до захисту та виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану. За умови позитивного висновку наукового керівника або структурного підрозділу, здобувач ступеня доктора філософії звертається до постійної ради, профіль якої відповідає тематиці дослідження, у межах якої підготовлено дисертацію здобувача, а в разі її відсутності у закладі (установі), де здійснювалася підготовка здобувача, – до вченої ради цього закладу (установи) з письмовою заявою про апробацію дисертації. За умови встановлення відповідності профілю постійної ради тематиці дослідження, у межах якої підготовлено дисертацію здобувача, постійна рада одночасно призначає зі свого складу двох рецензентів та визначає структурний підрозділ, на базі якого здійснюватиметься апробація дисертації здобувача.

Подання документів до ради, проведення захисту дисертації і присудження ступеня доктора філософії

У заяві здобувач ступеня доктора філософії:

 • засвідчує, що дисертація виконана ним самостійно та підтверджує дотримання академічної доброчесності;
 • засвідчує, що подано остаточний текст дисертації;
 • надає згоду на збирання, оброблення та використання його персональних даних, зокрема з метою передання і подальшого оброблення в інформаційній системі Національного агентства; вказує (за наявності) цифрові ідентифікатори вченого Open Researcher and Contributor ID (ORCID) ScopusID, ResearcherID;
 • зазначає відомості про наукові публікації, зараховані за темою дисертації, із обов’язковим зазначенням ідентифікатора цифрового об’єкта (Digital Object Identifier) кожної такої публікації (за наявності);
 • зазначає мову захисту (українська або англійська);
 • зазначає наявність або відсутність в здобувача або його наукового керівника реального або потенційного конфлікту інтересів щодо керівника закладу (установи), його заступників, голови або членів постійної ради – у випадку звернення до постійної ради, утвореної в іншому закладі (установі), аніж той, де підготовлено висновок рецензентів.

До заяви здобувач ступеня доктора філософії додає такі документи, перелік яких є вичерпним:

 • копію першої сторінки паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця;
 • копію документа, який підтверджує зміну прізвища, імені, по батькові здобувача (за потреби); копію диплома магістра (спеціаліста); у разі коли документ про вищу освіту видано іноземним закладом вищої освіти, додатково подається копія документа про визнання іноземного документа про вищу освіту;
 • академічну довідку про виконання відповідної освітньо-наукової програми;
 • висновок наукового керівника (керівників) або відповідного структурного підрозділу у двох примірниках;
 • висновок рецензентів у двох примірниках;
 • дисертацію в друкованому (два примірники) та електронному вигляді;
 • копії наукових публікацій зарахованих за темою дисертації, якщо вона підготовлена у вигляді спеціально підготовленої кваліфікаційної наукової праці на правах рукопису, на яких повинні бути зазначені вихідні дані відповідних видань.

Нормативно-правові акти