Дослідна експлуатація

Апробація наукових результатів дисертаційного дослідження

Апробація визначає успіх дисертації, отже, про неї треба подбати відразу після вибору теми дослідження. Помилково вважати, що це поняття тотожне впровадженню результатів. Наукова робота повинна мати обґрунтоване практичне значення. Насамперед, пропонуємо розібратися в понятті.

Що таке апробація?

Суть терміна розкривається в його походженні. Переклад з латинської мови звучить як «утвердження, встановлення якості». Це перегукується з вимогами до дисертації, яка, звичайно ж, повинна відповідати критерію якості, корисності, практичної значущості.

Види апробації:

 • проведення бесід з колегами, практичними працівниками, представниками наукового середовища;
 • рецензування роботи авторитетними вченими чи організаціями;
 • складання та направлення на громадські та державні органи так званих записок-пропозицій, які ще не розглядалися;
 • публікації в рецензованих журналах результатів проведеного наукового дослідження;
 • виголошення доповідей претендента на обговорення в рамках наукових конференцій.

Отже, апробація являє собою різновид наукової діяльності у формі проведення перевірок результатів дослідження. Мета, звичайно ж, полягає у встановленні придатності результатів для реалізації конкретних завдань.

Апробація передбачає участь критиків, суддів, опонентів, якими можуть виступати цілі аудиторії, педагогічні або наукові колективи, окремі практики або вчені.

Проведення апробації

Всі прагнення отримати високу оцінку і схвалення дослідження в результаті можна представити у вигляді алгоритму з цілями, завданнями, інструментами реалізації.

Дії

 • перегляд методів, що використовувалися
 • доопрацювання матеріалу
 • більш глибоке вивчення наукових положень

↓ ↓ ↓

Інструменти Альтернатива Локації

тези обговорення тем с колегами наукові конференції

статті практиками симпозіуми

книги викладачами засідання кафедри

брошури наукові заходи

Впровадження раціоналізаторської пропозиції через свою специфіку ускладнює процес отримання апробації. В цьому випадку спочатку автор готує та направляє пропозицію у відповідну організацію. Тут недостатньо просто згадки про апробацію дисертації.

Якщо йдеться про раціоналізаторські пропозиції, вони можуть застосовуватися в різних галузях промисловості і господарства до завершення дослідження. В такому випадку додатковим інструментом апробації стають розроблені навчально-методичні матеріали, нові інструкції та посібники.

Публікація та оформлення результатів апробації

Апробація результатів дослідження публікується і оформлюється в залежності від обраного для її підтвердження способу. Звичайно ж, мова йде про такі чотири варіанти:

 1. Довідка. Це документальне підтвердження факту, що результати дослідження були впроваджені в практику. Органи, уповноважені видавати такий папір – медичні заклади, комерційні та державні організації, підприємства та інші суб'єкти господарювання, функціонування яких пов'язано зі спеціалізацією здобувача.
 2. Книга, методичний посібник, брошура. Форма публікації таких матеріалів на відміну від інших варіантів – будь-яка. Єдина умова полягає в обов'язковій вказівці, ким розроблені результати і де впроваджені на практиці. Тобто позначається ПІБ автора і назва установи.
 3. Монографія. Таке дослідження відрізняється просторістю охоплення певного питання або суміжних тем. Мета публікації – ознайомлення якомога більшої кількості людей з результатами відкриття, демонстрація актуальності і значущості напрацювання для будь-якої сфери діяльності. Апробація монографії ускладнюється з тієї причини, що потрібно позитивний відгук і рецензія.
 4. Наукова стаття. Це найбільш поширений вид публікації, який доступно розкриває суть і зміст результатів. Для апробації обов'язкова наявність рецензії. Майданчиком розміщення наукової статті служать журнали, які рецензуються ВАК і міжнародні наукометричні бази.

У апробації результатів чотири критерії надійності – коректність, практичність, істинність, актуальність. Це головний спосіб уникнути помилок в дисертації, який на 90% підвищує шанси своєчасно виявити недоліки і, отже, внести правки.

Отримання підтверджуючих документів

Головний документ, що підтверджує результати дослідження та внесені пропозиції, - довідка про впровадження. Вона видається за запитом кафедри, за якою закріплений здобувач. Обов'язковий атрибут запиту – засвідчення печаткою.

При оформленні довідки використовуються такі формулювання, як «розроблений метод», «розробки Іванова В. І. з проблеми...», «розроблена Івановим В. І. програма успішно впроваджена...» тощо.

Корисно! Довідка є обов'язковою не для всіх спеціальностей. Однак завжди такий документ є доречним доповненням монографії, наукової статті, рецензії та інших, підкріплюючих наукову значущість дисертації, документів. Апробація результатів описується в окремому розділі або підрозділі дослідження, тому що питання вимагає детального викладу. Оформлення тексту передбачає короткий опис суті і ключової проблеми дослідження, конкретизацію списку поставлених завдань, опис всіх стадій дослідження.

При цьому доречно використання таких формулювань, як «по темі дисертації були опубліковані ...», «теоретичні принципи були відображені ...», «основні результати були представлені ...» та інші.

Апробація результатів дисертації, перш за все, покликана підтвердити значущість свого дослідження, переконати в цьому професійне середовище і уникнути помилок. Це непросте завдання, адже саме апробація багато в чому визначає успіх захисту.