Дослідна експлуатація

Вимоги до присвоєння вченого звання

 1. Згідно з Наказами МОН від 14.01.2016 № 13 “Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам” та від 17.03.2021 № 322 “Про внесення змін до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам” вчене звання доцента присвоюється:

  1. Працівникам вищих навчальних закладів, у тому числі закладів післядипломної освіти, які здійснюють
  освітню діяльність за відповідною спеціальністю на відповідному рівні вищої освіти, та вищих
  духовних навчальних закладів, які здійснюють науково-педагогічну діяльність.

Науково-публікаційні вимоги:

 • наявність присудженого наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук), доктора наук;
 • період роботи на посадах асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача (начальника або його заступника) кафедри повинен становити не менше ніж п’ять навчальних років, у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі (в одному вищому навчальному закладі), зокрема за сумісництвом або за трудовим договором (контрактом) з погодинною оплатою;
 • здобувач повинен мати навчально-методичні та наукові праці, які опубліковані після захисту дисертації у вітчизняних та/або іноземних рецензованих фахових виданнях, з яких не менше ніж одна публікація — у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та не є перекладами з інших мов;
 • наявність сертифікату відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче ніж В2) з мов країн Європейського Союзу або кваліфікаційних документів, пов’язаних з використанням цих мов, або не менш як 10 праць, які опубліковані англійською мовою в періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та не є перекладами з інших мов;
 • міжнародний досвід, підтверджений документами, зокрема про навчання, стажування або роботу в закладі вищої освіти, науковій установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, або участь у проєктах, які фінансуються зазначеними країнами (крім осіб з інвалідністю I групи);
 • наявність навчально-методичних і наукових праць, опублікованих після захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії (кандидата наук) у вітчизняних та/або іноземних рецензованих фахових виданнях, з яких не менше ніж одна публікація — у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та які мають ISSN-номер, підтверджений на вебсайті Міжнародного центру реєстрації періодичних видань;
 • здобувач повинен викладати навчальні дисципліни державною мовою та/або мовою країни, яка входить до ОЕСР, на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри закладу вищої освіти.

  2. Діячам культури і мистецтвпедагогічна діяльність яких відповідно до навчального плану
  передбачає індивідуальну роботу з опанування мистецьких умінь і навичок та безпосередньо впливає
  на формування професійної майстерності майбутнього митця.

Науково-публікаційні вимоги:

 • проведення навчальної діяльності не менш як п’ять навчальних років на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідуючого кафедрою, у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі, зокрема за сумісництвом або за трудовим договором з погодинною оплатою;
 • удостоєння почесного звання «Народний артист України», «Народний художник України», «Народний архітектор України», «Заслужений діяч мистецтв України», «Заслужений артист України», «Заслужений художник України», «Заслужений архітектор України», «Заслужений працівник культури України», «Заслужений майстер народної творчості України»;
 • період роботи після удостоєння зазначеного почесного звання становить не менш як рік;
 • наявність значних особистих творчих досягнень у музичній, образотворчій, декоративно-прикладній, дизайнерській та реставраційній, театральній сфері чи сфері кіно і телебачення;
 • наявність наукових праць у фахових наукових виданнях України чи провідних наукових виданнях інших держав;
 • викладання навчальних дисциплін державною мовою та/або мовою країн, які входять до ОЕСР;
 • наявність не менш як трьох лауреатів міжнародних або державних премій, конкурсів, виставок, оглядів, фестивалів, які підготував здобувач.

Вчене звання старшого дослідника присвоюється:

1. Працівникам вищих навчальних закладів або наукових установ, зарахованих на посади після обрання за
конкурсом чи в порядку атестації, зокрема за сумісництвом.

Науково-публікаційні вимоги:

 • наявність присудженого наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук), доктора наук;
 • період наукової роботи має становити не менш як п’ять років;
 • здобувач повинен працювати на посадах старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника, головного наукового співробітника, доцента, професора, заступника завідуючого та завідуючого науково-дослідним відділом, завідуючого кафедрою, ректора, проректора з наукової роботи, директора, заступника директора з наукової роботи, вченого секретаря, за умови успішної роботи на зазначених посадах не менше календарного року;
 • наявність сертифікатів відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче ніж В2) з мов країн ЄС або кваліфікаційних документів, пов’язаних з використанням іноземної мови, або не менш як 10 праць, які опубліковані англійською мовою у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та які мають ISSN-номер, підтверджений на вебсайті Міжнародного центру реєстрації періодичних видань (крім осіб з інвалідністю I групи);
 • міжнародний досвід, підтверджений документами, зокрема про навчання, стажування або роботу в закладі вищої освіти, науковій установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, або участь у проєктах, які фінансуються зазначеними країнами, або участь у роботі не менш як однієї наукової конференції, проведеної в зазначених країнах (крім осіб з інвалідністю I групи);
 • наявність навчально-методичних та наукових праць, опублікованих після захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії (кандидата наук) у вітчизняних та/або іноземних рецензованих фахових виданнях, з яких не менше як дві публікації — у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та які мають ISSN-номер, підтверджений на вебсайті Міжнародного центру реєстрації періодичних видань.

Вчене звання старшого дослідника може бути присвоєно за спеціальністю, яка належить до іншої галузі, ніж галузь, у якій здобувачеві присуджено науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), за умови, що опубліковані наукові праці містять отримані здобувачем нові науково обґрунтовані результати, які в сукупності розв’язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для відповідної галузі знань.

Вчене звання професора присвоюють:

1. Працівникам закладів вищої освіти, у тому числі закладів післядипломної освіти, які здійснюють
освітню діяльність за відповідною спеціальністю на відповідному рівні вищої освіти, та вищих
духовних навчальних закладів.

Науково-публікаційні вимоги:

 • наявність присудженого наукового ступеня доктора наук;
 • наявність присвоєного вченого звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового співробітника);
 • період роботи здобувача на посадах асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри становить не менш як 10 років, у тому числі останній навчальний рік на одній кафедрі на посаді доцента, професора, завідувача (начальника або його заступника) кафедри, зокрема за сумісництвом або за трудовим договором (контрактом) з погодинною оплатою. Для наукових працівників, які займаються науково-педагогічною діяльністю, період роботи становить не менше ніж п’ятнадцять років на посадах наукових та науково-педагогічних працівників. Для науково-педагогічних працівників закладів вищої духовної освіти враховується період педагогічної роботи в закладах вищої духовної освіти, статути яких зареєстровані у встановленому законодавством порядку;
 • наявність сертифіката відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче ніж В2) з мов країн Європейського Союзу або кваліфікаційних документів, пов’язаних з використанням іноземної мови, або не менш як 10 праць, які опубліковані англійською мовою у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science та які мають ISSN-номер, підтверджений на вебсайті Міжнародного центру реєстрації періодичних видань (крім осіб з інвалідністю I групи);
 • наявність міжнародного досвіду, підтвердженого документами, зокрема про навчання, стажування або роботу в закладі вищої освіти, науковій установі в країні, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, або участь у проєктах, які фінансуються зазначеними країнами (крім осіб з інвалідністю I групи);
 • наявність опублікованих після захисту докторської дисертації навчально-методичних та наукових праць у вітчизняних та/або іноземних рецензованих фахових виданнях, з яких не менше ніж дві публікації — у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та які мають ISSN-номер, підтверджений на вебсайті Міжнародного центру реєстрації періодичних видань;
 • здобувач повинен викладати навчальні дисципліни державною мовою та/або мовою країни, яка входить до ОЕСР, на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри закладу вищої освіти.

  2. Працівникам наукових установ

Науково-публікаційні вимоги:

 • здобувач повинен працювати в наукових установах Національної академії наук та національних галузевих академіях наук, іншого підпорядкування, наукових організаціях, наукових підрозділах закладів вищої освіти на посаді завідуючого (начальника) науковим відділом, головного наукового співробітника, провідного наукового співробітника, старшого наукового співробітника або директора, заступника директора, вченого секретаря;
 • наявність присудженого наукового ступеня доктора наук;
 • наявність присвоєного вченого звання доцента або старшого дослідника;
 • період наукової та науково-педагогічної роботи — не менш як 10 років, у тому числі останній календарний рік на одній із зазначених вище посад;
 • наявність сертифікату відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче ніж В2) з мов країн ЄС або кваліфікаційних документів, пов’язаних з використанням іноземної мови, або не менш як 10 праць, які опубліковані англійською мовою у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science та які мають ISSN-номер, підтверджений на вебсайті Міжнародного центру реєстрації періодичних видань (крім осіб з інвалідністю I групи);
 • наявність міжнародного досвіду, підтвердженого документами, зокрема про навчання, стажування або роботу в закладі вищої освіти, науковій установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, або участь у проєктах, які фінансуються зазначеними країнами (крім осіб з інвалідністю I групи);
 • наявність навчально-методичних та наукових праць, опублікованих після захисту докторської дисертації у вітчизняних та/або іноземних рецензованих фахових виданнях, з яких не менше ніж три публікації — у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та які мають ISSN-номер, підтверджений на вебсайті Міжнародного центру реєстрації періодичних видань;
 • здобувач повинен підготувати не менше ніж трьох докторів філософії (кандидатів наук).

  3. Працівникам закладів вищої освіти, у тому числі закладів післядипломної освіти, які здійснюють
  освітню діяльність за відповідною спеціальністю на відповідному рівні вищої освіти, та вищих
  духовних навчальних закладів, яким не присуджено ступінь доктора наук.

Науково-публікаційні вимоги:

 • наявність наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук);
 • наявність присвоєного вченого звання доцента або старшого дослідника (старшого наукового співробітника);
 • здобувач повинен проводити навчальну діяльність не менш як 15 навчальних років на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідуючого кафедрою, у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі на посаді доцента, професора, завідуючого кафедрою, зокрема за сумісництвом або за трудовим договором з погодинною оплатою. Для науково-педагогічних працівників закладів вищої духовної освіти враховується період педагогічної роботи в закладах вищої духовної освіти, статути яких зареєстровані у встановленому законодавством порядку;
 • здобувач повинен мати сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн ЄС або кваліфікаційні документи, пов’язані з використанням іноземної мови (крім осіб з інвалідністю I групи);
 • наявність міжнародного досвіду, підтвердженого документами, зокрема про навчання, стажування або роботу в закладі вищої освіти, науковій установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, або участь у проєктах, які фінансуються зазначеними країнами (крім осіб з інвалідністю I групи);
 • наявність навчально-методичних і наукових праць, опублікованих після захисту докторської дисертації у вітчизняних та/або іноземних рецензованих фахових виданнях, з яких не менше ніж чотири публікації — у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, та які мають ISSN-номер, підтверджений на вебсайті Міжнародного центру реєстрації періодичних видань;
 • здобувач повинен підготувати не менше ніж трьох докторів філософії (кандидатів наук);
 • викладання навчальних дисциплін державною мовою та/або мовою країни, яка входить до ОЕСР, на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри закладу вищої освіти.

  4. Діячам культури і мистецтв, педагогічна діяльність яких відповідно до навчального плану
  передбачає індивідуальну роботу з опанування мистецьких умінь і навичок та безпосередньо впливає
  на формування професійної майстерності майбутнього митця.

Науково-публікаційні вимоги:

 • проведення навчальної діяльності не менш як 10 навчальних років на посадах асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідуючого кафедрою, у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі на посаді доцента, професора, завідуючого кафедрою, зокрема за сумісництвом або за трудовим договором з погодинною оплатою;
 • наявність почесного звання «Народний артист України», «Народний художник України», «Народний архітектор України», «Заслужений діяч мистецтв України»;
 • наявність присвоєного вченого звання доцента;
 • наявність сертифіката відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче ніж В2) з мов країн Європейського Союзу або кваліфікаційних документів, пов’язаних з використанням іноземної мови;
 • наявність значних особистих творчих досягнень у музичній, образотворчій, декоративно-прикладній, дизайнерській, театральній сфері чи сфері кіно й телебачення;
 • наявність наукових праць у фахових наукових виданнях України чи провідних наукових виданнях інших держав;
 • викладання навчальних дисциплін державною мовою та/або мовою країни, яка входить до ОЕСР, на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри закладу вищої освіти;
 • наявність особисто підготовлених не менш як п'яти осіб, удостоєних почесних звань України, або лауреатів міжнародних та державних премій, конкурсів, виставок, оглядів, фестивалів.

Пов'язані питання

Пошукові бази для написання огляду літератури до наукової статті та дисертаційної роботи

Постійні ідентифікатори та їх роль у дослідницькій екосистемі

Платформи для перевірки дисертаційних робіт на плагіат

Підготовка статей для публікації в наукометричному міжнародному журналі

Основні етапи в написанні огляду літератури для