Дослідна експлуатація

Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах

Наукове цитування – достовірна вказівка на джерело інформації – обов’язковий елемент будь-якої наукової роботи. Відсутність посилання являє собою порушення авторських прав, а неправильно оформлене посилання розглядається як серйозна помилка. Використання бібліографічних посилань у наукових роботах, як правило, вживається в наступних випадках:

– при цитуванні фрагментів тексту, формул, таблиць, ілюстрацій;

– при запозиченні положень, формул, таблиць, ілюстрацій і т. п. не у вигляді цитати;

– при перефразуванні, недослівному відтворенні фрагмента чужого тексту;

– при аналізі в тексті змісту інших публікацій;

– при необхідності посилання читача до інших публікацій, де матеріал, який підлягає обговоренню є в більш повному об’ємі.

Правильне використання цитат та оформлення посилань у наукових роботах є важливою складовою дотримання принципів академічної доброчесності та сприяє якісному інтегруванню українських дослідників у світову систему наукової комунікації.

Правила оформлення посилань та цитувань включено в систему міжнародних стандартів ISO17 та Державних стандартів України:

ДСТУ 8302:2015 “Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання”

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”

ДСТУ 7152:2020 “Інформація та документація. Видання. оформлення публікацій у журналах і збірниках”.

10 березня 2017 року набув чинності Наказ Міністерства освіти і науки України “Про затвердження вимог до оформлення дисертації”, згідно з яким “… бібліографічний опис списку використаних джерел може оформлятися здобувачем наукового ступеня за його вибором з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 або одним зі стилів, віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій, серед яких:

MLA style (Modern Language Association) – застосовується для гуманітарних наук (філософія, релігія, іноземні мови, мистецтво);

APA style (American Psychological Association) – використовується у суспільних науках (соціологія, право, психологія);

Chicago Style (Turabianstyle) – використовується серед фізичних, природничих та суспільних наук;

Harvard Referencing style (BSI - British Standards Institution) – використовується у гуманітарних та суспільних науках;

ACS style (American Chemical Society) – хімія та інші природничі науки;

AIP style (American Institute of Physics) – фізика та фізичні науки;

IEEE style (Institute of Electrical and Electronics Engineers) – використовується в інженерії, електроніці, телекомунікаціях, інформатиці та інформаційних технологіях;

Vancouver style – використовується в медицині та фізичних науках;

OSCOLA (Oxford University Standard for Citation of Legal Authorities) – правознавство і юриспруденція;

APS style (American Physics Society) – фізичні науки;

Springer MathPhys Style – використовується у математиці, фізиці, статистиці.

З рекомендаціями для оформлення бібліографічних посилань у наукових роботах відповідно до основних міжнародних стилів можна також ознайомитись у Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах : метод. рек. / авт.-уклад.: О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець ; редкол.: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. М. Бруй ; Наук.-техн. б-ка ім. Г. І. Денисенка Нац. техн. ун-ту України “Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського” ; Укр. бібл. асоц. Київ : УБА, 2016. 117 с.

Бібліографічні менеджери

Zotero - це безкоштовний інструмент з відкритим кодом для роботи з посиланнями, який дозволяє користувачам створювати власний бібліографічний список, імпортувати посилання з текстових файлів або баз даних, наявних в Інтернеті.

Можливості Zotero:

 • Імпорт та збереження бібліографічної інформацію з PDF-файлів, баз даних, каталогів бібліотек, веб-сайтів із знімками тощо;
 • створення та форматування текстових цитат та бібліографії;
 • синхронізуватися з сервером для збереження персоналізованої бази даних;
 • створення online профілю;
 • не вимагає для роботи постійного підключення до Інтернету.
 • ліміт безкоштовної книжкової полиці 300 Мб.

Mendeley - універсальний бібліографічний менеджер для управління бібліографічною інформацією, що дозволяє зберігати та переглядати наукові праці у форматі PDF та у подальшому цитувати матеріали і формувати переліки використаних джерел.

Можливості Mendeley:

 • створення бібліографічних списків і посилань у різних стилях;
 • Завантаження публікацій з Science Direct;
 • Збереження документів в особистій бібліотеці, доступність до них в режимі онлайн та офлайн;
 • ліміт безкоштовної книжкової полиці 2 Гб.

EndNote – система управління бібліографічною інформацією, що застосовується для управління посиланнями та бібліографією.

Можливості EndNote:

 • Створення форматованого списку посилань з використанням різних бібліографічних стилів;
 • створення та ведення власної базу даних, з можливістю захисту паролем;
 • відбір бібліографічної інформацію з джерел даних в мережі Інтернеті.