Дослідна експлуатація

Основні етапи в написанні огляду літератури для дисертаційної роботи

Призначення розділу «Огляд літератури» полягає в тому, щоби провести аналіз спеціальної літератури за обраною темою та зробити висновки щодо повноти вирішення проблемної ситуації іншими авторами. В розділі повинні критично висвітлюватися роботи вчених і спеціалістів, формулюватися питання, що залишилися невирішеними. За результатами аналізу літератури визначається місце виконавця роботи у розв’язанні проблеми. Закінчувати цей розділ доцільно коротким висновком стосовно необхідності проведення нових досліджень для уточнення чи доповнення існуючих знань. «Огляд літератури» завершується робочою гіпотезою та основними завданнями дослідження. Об’єм літературного огляду повинен бути в межах 1/6 всієї роботи (20-40 сторінок). До підготовки розділу «Огляд літератури» слід приступати тоді, коли зібрана достатня картотека літературних джерел.

Також «Огляд літератури» є Індикатором компетентності автора дисертації в порушеній ним проблематиці дослідження. Його обсяг і глибина залежать від теми дослідження.  Високий ступінь опрацьованості дозволяє донести авторські думки особам, які не є фахівцями, але мають намір розібратися в даному питанні.

Структурні елементи

Правильному огляду літератури дисертації притаманні три розділи:

 1. Виклад об’єктивного аналізу дослідження. У цій частині автором конкретизуються глобальні завдання і актуальні проблеми за обраним науковим напрямом, відбувається систематизація отриманих даних, описується досягнутий результат. Якщо дослідницькою працею охоплюється територія однієї країни, важливо відобразити аналіз вкладу вчених у вирішення даної задачі і об’єктивно охарактеризувати потенціал і значимість обраного напрямку.
 2. Опис ситуації з науковими школами. У цьому розділі проводиться групування відповідних джерел по їх приналежності до певної школи, описуються основні характеристики таких шкіл і їх значущі напрацювання в даному векторі. Наступний елемент схеми – встановлення лідерів та їх публікацій за обраним вектором.
 3. Формулювання значущих результатів використаних джерел. Розділ є оцінкою результатів дослідження з конкретизацією основних способів і методів їх досягнення.

Нормативи оформлення:

1) Кожен абзац літературного огляду подається у формі порівняльного аналізу або резюме того, чи іншого висновку із першоджерела з припущеннями чи висновками інших авторів (особливо важливо виявити протиріччя у висновках різних авторів на вирішення однієї і тієї ж проблеми; "посваривши" таким чином двох чи більше авторів і, на цій підставі, зробити свій висновок; доцільно підтвердити існування невирішеної проблеми та актуальність її вирішення).

2)Кожен абзац літературного огляду, якщо він не відображає власну думку, а надає інформацію з інших першоджерел, повинен завершуватися посиланням на конкретне першоджерело, яке повинно бути у розділі «Список використаних джерел».

Є три способи посилань на першоджерела:

 • наприкінці речення чи абзацу викладається порядковий номер першоджерела в квадратних скобках, яке воно займає у розділі 2 «Список використаних джерел», наприклад: "Рухова активність розглядається вченими, як важливий засіб покращення якості життя [5, 12]";
 • наприкінці речення чи абзацу викладаються в дужках ініціали і прізвища авторів та рік видання першоджерела, наприклад (В.А.Товт, 2018); якщо авторів багато, то записуються перші три прізвища а далі слова " та інші", наприклад: (П.Р.Петров, С.Л.Борискін, А.П.Сілін та ін., 2004);
 • на початку чи всередині речення вкладаються ініціали та прізвища авторів, а вкінці речення - в дужках рік видання першоджерела, для прикладу: "На думку Л.П.Матвеєва, фізична підготовка впливає на підвищення працездатності (2002).

3) Наприкінці розділу «Огляд літератури» необхідно зробити короткий підсумок (резюме) з повторними обґрунтуваннями проблемної ситуації, робочої гіпотези та основних завдань дослідження.

Також «Огляд літератури» для дисертації строго оцінюється за правильністю оформлення. Головним орієнтиром для оформлення роботи є наказ Міністерства освіти и науки України №40 від 12.01.2017 року.

Він повинен відповідати певним стандартам:

 • шрифт Times New Roman;
 • полуторний інтервал;
 • структуризація на підрозділи зі своїми підзаголовками;
 • нумерація за принципом багаторівневих списків.

Вимоги до оформлення списку літератури викладені в ДСТУ 8302:2015. Згідно даного документа можливо використовувати два формати. Перший – повноцінно вказувати рік роботи і ідентифікаційні дані автора. Другий – застосовувати внутрішньотекстову версію посилань, в яких кожне джерело має числове позначення і поміщається дужках різних видів (круглі, квадратні).

Посилання по тексту істотно скорочують обсяг роботи. Цей лайфхак частково можна застосовувати в дисертаціях, поєднуючи обидва варіанти. Але в літературному огляді такий підхід небажаний - літерні посилання в цій частині розцінюються негативно.

Обсяг, кількість джерел і відсоток запозичень

Майбутні кандидати наук повинні виділити у своїй дисертації для огляду 20-40 сторінок. Це приблизно шоста частина загального обсягу роботи. Докторантам рекомендується присвятити огляду джерел 70-80 сторінок із загального матеріалу в 300-350 сторінок.

Дисертації націлені на вивчення вузького питання. Цим визначається специфіка підготовки першого теоретичного розділу. Вибираються джерела, які максимально відповідають специфіці обраної проблематики. Тобто застосовується вузькоспеціалізована, актуальна, достовірна інформація.

Зміст огляду, по суті, являє собою тези, які безпосередньо співвідносяться із завданнями і цілями дослідження.

МОН України не конкретизує обсяг огляду літератури, але відхилення від загальноприйнятої рекомендованої норми може розцінюватися як недоробка.

Головним джерелом цінної інформації є тематичні, авторитетні інформаційні видання з новими публікаціями в різних наукових галузях.

Рекомендована кількість джерел у кандидатській дисертації – до 200 позицій. Гуманітарні науки припускають використання більшого обсягу літератури, у той час як для технічних тематик допускається обсяг в 120-150 джерел. Переважна кількість посилань міститься саме в літературному огляді.

Процентне співвідношення запозичень з цитат в огляді максимально становить 10% загального тексту. Слід уникати надмірної водності тексту і некорисної інформації, що не має конкретного відношення до тематики.

На основі аналітичної оцінки літературного огляду формуються обґрунтування обраної тематики і теоретико-методологічні висновки всієї дисертації. При захисті дослідження звертається увага на відображення в огляді суперечливих суджень і недостатньо вивчених аспектів. Матеріал повинен відповідати критеріям інноваційності та практичної корисності

Корисні рекомендації

Якісному написанню сприяє дотримання таких порад:

 1. Пошук тематичних статей для дослідження важливо починати ще в статусі аспіранта. Самий простий і дієвий спосіб збереження інформації – скачування матеріалу та переміщення на надійний носій. Кращого альтернативного шляху, щоб не втратити цікаву інформацію, немає.
 2. Доцільно складати короткі анотації до кожної вивченої і відповідної статті по темі з власним підбором ключових слів і викладенням оцінки матеріалу з ракурсу досліджуваного питання.
 3. Регулярно вести бібліографічні записи за допомогою спеціалізованих програм. Такі допоміжні інструменти як JabRef адаптують матеріал під сучасні вимоги. Форматують посилання і виконують інші корисні функції.

Повнота цієї частини дослідження досягається шляхом пошуку і скачування тематичного матеріалу, який у свою чергу вже має власний список літератури та огляд. Кожна позиція повинна бути вивчена і проаналізована.

Пошук нових джерел припиняється, якщо після опрацювання та аналізу безлічі статей в наступних матеріалах не зустрічаються нові публікації та прізвища. Наступним етапом стає побудова змістовної частини, розподіл за авторськими концепціями та школами.

Також «Огляд літератури» для дисертації повинен відповідати критеріям грамотності та дотримання умов Антиплагіат.  Простонародна і жаргонна лексика неприпустимі, як і надмірне перенасичення спеціальними термінами. Формат - чітка, витримана в стилі дисертації і доступна для сприйняття інформація.

Правильний «Огляд літератури» - це матеріал, прочитання якого допомагає вибудувати припущення про використовувані методи і причини вибору досліджуваного об'єкта. Суть дисертаційної наукової праці і його результати повинні бути зрозумілі неспеціалісту, особливо якщо розглядаються дисертації з галузі природничих або технічних наук.